Koulutukset

Tietoa koulutuksesta

Työtehoseura ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys tarjoavat talousosaamista metsäomaisuutesi parhaaksi

Metsänomistajien taloustiedon kehittäminen on tärkeää. Osake- tai rahastosalkun arvon kehitystä seurataan hyvinkin tarkasti, mutta ”metsäsalkun” eli metsävarallisuuden arvo ja arvonkehitys eivät useinkaan ole metsänomistajan tiedossa. Kaikenkokoisia metsätiloja voi hoitaa kannattavasti. Aktiivisesti hoidettuna pieniltäkin tiloilta löytyy lähes vuosittain metsänhoito- ja hakkuukohteita, vaikka päätehakkuita tehdään harvakseltaan.

Kannattavan metsänomistuksen tueksi on nykyisin tarjolla sekä tarkkaa tietoa metsävaroista että työkaluja, joiden avulla oman metsäomaisuuden hoito ja hallinta on entistä helpompaa.

Järjestämämme koulutuskokonaisuuden tavoitteena on opastaa metsänomistajia liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon. Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sisältää kahdeksan koulutusmoduulia, joista voit valita mieleisesi kokonaisuuden.

Moduulit

1) Metsätalouden erityispiirteet ja kannattavuuden mittaaminen

Moduulissa mietitään metsäomaisuuden arvon muodostumista, perehdytään metsätalouden liiketalous- ja kannattavuuskäsitteisiin ja niiden merkitykseen sekä tehdään kannattavuusharjoitus.

2) Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma

Moduulissa käydään läpi metsävaratiedon hyödyntämistä, perehdytään metsäsuunnitteluun, metsäsuunnitelman sisältöön ja käyttöön metsäomaisuuden hoidon apuvälineenä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsäsuunnitelman sähköisiin sovelluksiin. Moduuliin kuuluvassa maastopäivässä opitaan itse mittaamaan ja tulkitsemaan kerättyä tietoa.

3) Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Moduulissa tutustutaan eri menetelmiin, joilla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Mietitään oman työn arvoa, perusteita metsätalousyrittäjyydelle, metsäpalvelujen hankintaa ja niiden kilpailuttamista. Lisäksi perehdytään, mistä sivuelinkeinoista on mahdollista saada tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäksi.

4) Metsäverotus

Verosuunnittelulla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Moduulissa käydään läpi metsään kohdistuvia veromuotoja, keinoja vaikuttaa veron määrään, eri omistusmuotojen verotusta. Lisäksi tutustutaan verotuksen sähköisiin palveluihin ja uusiin verohuojennuksiin, kuten metsälahjavähennykseen.

5) Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi

Moduuli perehdyttää metsänhoitomenetelmien, kuten uudistamisen ja taimikonhoidon, sekä metsätalouden investointien, kuten lannoituksen, ojituksen ja metsäteiden rakentamisen, merkitykseen metsätalouden kannattavuuden parantamisessa. Investointien oikea ajoitus metsän kiertoajalla tuodaan esiin sekä lasketaan tukien vaikutusta eri toimenpiteisiin.

6) Metsäomaisuuden arvo ja metsään sijoittaminen

Metsätiloilla on kysyntää ja vallitsevana ovat myyjän markkinat. Moduulissa tutustutaan metsäomaisuuden arvon määrittämisen keinoihin, metsätilakauppaan ja omistusjärjestelyjen vaihtoehtoihin metsätilalla. Metsään kohdistuvien riskien hallinta ja metsätulojen sijoittamisen vaihtoehtoihin perehtyminen ovat osa kannattavuutta hakevan metsänomistajan toimintaa.

7) Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta

Valtaosa metsätuloista syntyy puun myynnistä. Moduuli perehdyttää kannattavuuden näkökulmasta kiertoajalla tehtäviin erilaisiin hakkuisiin, niiden ajoittamiseen ja puukaupan kilpailuttamiseen. Lisäksi vertaillaan erirakenteista metsänkasvatusta perinteisiin kiertoajalla tapahtuviin hakkuisiin kannattavuutta ja riskejä silmällä pitäen.

8) Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma

Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma perehdyttää tekijänsä johonkin omien metsien hoidossa, käytössä tai omistuksessa kiinnostavaan asiaan tai ongelmaan. Tarkoituksena on määrittää metsänomistajan tavoitteet ja toiveet omistuksen kehittymiselle, oma rooli toteutuksessa sekä käytännön toimenpiteet ja aikataulu suunnitelman toteutukselle.

Opiskelu

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä osaavien valmentajien ohjaamana, joten henkilökohtaista ohjausta ja vertaistukea on kaikille halukkaille tarjolla. Lähipäiväopiskelun tukena käytössämme on etä- ja e-oppimisen työkalut ja alustat.

Hinta

Koulutukseen kuuluu 3 pakollista moduulia (120€) sekä valitsemasi määrä vapaavalintaisia moduuleita (+40€/moduuli); koulutusmaksun voit vähentää metsäverotuksessa.

Lisätietoa

Arto Kettunen, TTS Työtehoseura, 
p. 0500 454017, arto.kettunen@tts.fi

Mari Sarvaala, mhy Päijät-Häme, 
p. 044 342 0068, mari.sarvaala@mhy.fi